Uslovi online kupovine

 Obaveze trgovca i prava potrošača -

OBAVEZNO PROVERITE SASTAV PAKETA PRE PREUZIMANJA ROBE OD KURIRSKE SLUŽBE!

Prema Zakonu o zaštiti potrošača (dalje: Zakon), ugovor na daljinu je ugovor zaključen između trgovca i potrošača u okviru organizovane prodaje ili pružanja usluga na daljinu bez istovremenog fizičkog prisustva trgovca i potrošača, isključivom upotrebom jednog ili više sredstava komunikacije na daljinu do trenutka zaključenja ugovora, uključujući i sam trenutak zaključenja.

Obaveze trgovca:

  • Pre zaključenja ugovora (konkretno u toku telefonskog razgovora), trgovac je dužan da potrošača obavesti o: karakteristikama proizvoda, načinu plaćanja, načinu i roku isporuke, troškovima isporuke (ukoliko postoje), odgovornosti prodavca za saobraznost prodate robe u roku od dve godine od dana kupovine, zatim da li za taj proizvod daje garanciju i koliko traje garantni rok, kao i o pravu potrošača da se predomisli i bez navođenja razloga odustane od kupovine u roku od 14 dana od dana isporuke robe (čl. 13. i 27. Zakona);
  • Po zaključenju ugovora, trgovac je dužan da izvrši isporuku robe u roku od 30 dana, ukoliko nije ugovoren duži/kraći rok (član 32. Zakona);
  • Uz robu koju isporučuje, trgovac je dužan da dostavi potrošaču račun, obrazac za odustanak od ugovora i predugovorno obaveštenje, zatim garantni list ukoliko je ugovorena garancija, kao i uputstvo za upotrebu i montažu na srpskom jeziku ukoliko je reč o isporuci tehničke robe. (čl. 12, 31, 47. i 54. Zakona);
  • Ukoliko potrošač iskoristi svoje pravo i odustane od ugovora, trgovac je dužan da izvrši povraćaj uplata koje je primio od potrošača, i to u roku od 14 dana od dana kada je primio obrazac za odustanak. Pravo je trgovca da odloži povraćaj sredstava dok ne dobije robu natrag ili dok potrošač ne dostavi dokaz da je robu poslao trgovcu (član 34. Zakona).

Prava potrošača

  • Potrošač ima pravo da se predomisli i odustane od kupovine u roku od 14 dana od dana kada mu je roba isporučena. Potrošač ovo pravo iskorišćava tako što popunjava i šalje trgovcu obrazac i odustanak od ugovora, kao i dostavljenu robu, i to čini o sopstvenom trošku (čl. 28. i 35. Zakona);
  • Ukoliko se na kupljenom proizvodu pojavi nedostatak, proizvod ne funkcioniše, pokvari se itd., potrošač ima pravo da reklamira kupljenu robu, u roku od dve godine od dana kada mu je roba isporučena, i to po osnovu zakonske odgovornosti prodavca za saobraznost prodate robe. Ukoliko je za kupljeni proizvod dobio garanciju, potrošač ima pravo da robu reklamira u toku trajanja garantnog roka, npr. garancija na proizvod tri godine (član 56. Zakona);
  • Potrošač ima pravo da raskine ugovor ukoliko mu trgovac ne isporuči robu u ugovorenom roku, a potrošač je obavestio trgovca da je isporuka na određeni dan od suštinskog značaja za njega (na primer, potrošač naruči haljinu za predstojeću svečanost, koja je tačno određenog datuma, ali trgovac kasni sa dogovorenom isporukom). U slučaju raskida ugovora, trgovac je dužan da odmah, a najkasnije u roku od tri dana od dana raskida ugovora vrati potrošaču sav plaćeni iznos po osnovu ugovora (član 48. Zakona).

- Pravo potrošača da odustane od ugovora na daljinu -

Potrošač ima pravo da se predomisli i odustane od kupovine u roku od 14 dana, bez navođenja razloga.

Pravo na odustanak od ugovora na daljinu propisano je Zakonom.

Potrošač odustaje od kupovine tako što upućuje izjavu o odustanku trgovcu, koju može dati na propisanom obrascu za odustanak ili na drugi nedvosmislen način (potrošač sastavi izjavu samostalno).

Obrazac za odustanak propisan je Pravilnikom o obliku i sadržini obrasca za odustanak od ugovora na daljinu ili ugovora koji se zaključuje izvan poslovnih prostorija.

Važno je istaći da je Zakonom propisana obaveza trgovca da pre zaključenja ugovora potrošača obavesti o pravu na odustanak i postupku ostvarivanja ovog prava. Dakle, ova informacija mora biti jasno istaknuta na sajtu trgovca, tj. u internet prodavnici i to tako da potrošaču bude dostupna pre nego što se odluči da robu naruči. Nepoštovanje ove obaveze je prekršajno sankcionisano.

Ukoliko potrošač svoje pravo iskoristi i odustane od kupovine, smatra se da ugovor nije ni zaključen. Međutim, u tom slučaju potrošač ima obavezu da vrati/pošalje robu nazad trgovcu o svom trošku, a trgovac je dužan da izvrši povraćaj uplata koje je primio od potrošača.

Ukazujemo da se kod ugovora o prodaji robe preko interneta, shodno članu 29. Zakona, rok od 14 dana računa od trenutka kada roba dospe u državinu potrošača, odnosno trećeg lica koje je odredio potrošač, a koje nije prevoznik. Dakle, prvi dan roka je dan nakon što je potrošač primio robu.

Obradićemo ovu temu na sledećem praktičnom primeru:

  • Na internet portalu je poručena veš mašina. Porudžbina je otkazana zbog iznenadnog odlaska poručioca u inostranstvo. Roba nije plaćena i nije preuzeta. Prodavac ne uvažava mail otkaza, poziva se na to da je roba poručena od distributera, da je plaćena zajedno sa troškovima, i da sada ne može da izvrši povraćaj robe distributeru kao i povraćaj novca. Takođe navodi i da će angažovati advokatsku kancelariju kako bi naplatio robu, odnosno štetu.

Postavlja se pitanje da li prodavac ima pravo da zahteva od poručioca da robu primi i da plati cenu?

U konkretnom slučaju, potrošač je naručio robu preko interneta, ali mu roba još uvek nije isporučena, niti je potrošač izvršio plaćanje trgovcu. Bez obzira na činjenicu što još uvek nije robu primio, potrošaču se ne može uskratiti pravo da od kupovine odustane.

Dakle, konkretni potrošač treba da uputi izjavu trgovcu da odustaje od kupovine, navodeći da od kupovine odustaje u skladu sa članom 28. Zakona. Naime, odustajanje od kupovine pre isporuke robe je jednostavnije i efikasnije za obe ugovorne strane: za potrošača jer nema obavezu da robu šalje natrag trgovcu, a za trgovca jer nema obavezu da vrši povraćaj primljenog novca.

Takođe, ukoliko u konkretnom slučaju trgovac nije predugovorno obavestio potrošača o pravu na predomišljanje od kupovine, potrošač može uputiti trgovcu i obaveštenje o tome da je trgovac prekršio obavezu predugovornog informisanja potrošača o pravu na odustanak od kupovine, da je Zakonom predviđena prekršajna kazna za nepoštovanje te obaveze, kao i da će potrošač uputiti prijavu protiv trgovca nadležnoj tržišnoj inspekciji koja ima ovlašćenja da u konkretnom slučaju postupa. Potrošač se može pozvati na sledeće članove Zakona:

Članom 156. stav 1. tačka 4) Zakona je propisano da nadležni inspektor u vršenju nadzora ispituje da li trgovac obaveštava potrošače u skladu sa članom 27. ovog Zakona;

Član 160. stav 1. tačka 15) Zakona je propisana novčana kazna u iznosu od 300.000 do 2.000.000 dinara za pravno lice ako ne obaveštava potrošača pre zaključenja ugovora na daljinu o podacima iz člana 27. ovog Zakona. Za preduzetnika je propisana novčana kazna od 50.000 do 500.000 dinara.

Sajt koristi kolačiće za personalizaciju sadržaja i oglasa kako bi funkcionalnost društvenih mreža funkcionisala, kao i za analizu prometa na web-lokaciji. Pročitajte više na tasteru "Prikaži detalje".
Sajt koristi kolačiće za personalizaciju sadržaja i oglasa na sajtu.